Expand your knowledge

 • +386 49 666 692
 • Magj. Prishtinë-Ferizaj km1
 • Hëne - Shtune 8.00 - 17:00

Instalues Elektrik

Nxënësit të orientuar në profilin “Instalues Elektrik” në Bau Akademi do të kenë mundësi të përfitojnë dhe të jenë të aftë të ushtrojnë kompetencat profesionale duke përfshirë leximin dhe interpretimin e skicave dhe skemat e instalimeve elektrike, në të njëjtën kohë përgatitjen e skemave të thjeshta të instalimeve elektrike.

Ndër kompetencat profesionale përfshihen edhe shtrirja dhe fiksimi i kabllove, gypave dhe përcjellësit e izoluar të instalimeve elektrike, vendosja e elementeve elektrike si dhe lidhja e përçuesit dhe kabllove me elementet elektrike. Aftësi për kryerjen e tokëzimit dhe pajisjet për barazimin e potencialit, matjen dhe interpretimin e intensiteteve elektrike.

Përfundimi me sukses i shkollimit për profilin “Instalues elektrik” u lejon nxënësve vazhdimin në shkollimin e lartë universitar. Shkollimi për “Instalues elektrik”, u referohet punimeve elektrike në sektorin e ndërtimeve që janë aktuale dhe shihen me përparësi për të ardhmen në tregun e Kosovës. Nisur nga kjo, Instaluesi elektrik mund të punësohet në ndërmarrje (firma, kompani) që kryejnë ndërtime apo instalime elektrike, ose mund të vetë punësohet si instalues elektrik ambulant, në këtë sektor, sipas kërkesave të klientëve. Me kualifikime të mëtejshme dhe pas një përvoje pune të konsiderueshme, mund të krijojë një biznes të vetin në këtë sektor dhe të punësojë të tjerë.

Me përfundimin e shkollës së mesme të lartë profesionale të profilit “Instalues Elektrik” në Bau Akademi, nxënësit do të njohin standardet e profesionit si dhe aftësitë për zbatimin e tyre në mbrojtjen e tyre në punë dhe ruajtjes së mjedisit si dhe aftësi për të përdorur literaturë në mënyre të pavarur me qëllim të ngritjes profesionale.

Përmbajtja e programeve

Klasa 10 - Draft Plan Programi

 • ▼ Lëndët e përgjithshme
 • Gjuhë shqipe dhe letërsi
 • Gjuhë angleze
 • Matematikë
 • Edukate qytetare
 • Edukatë fizike dhe shëndetësore
 • Fizikë
 • ▼ Lëndët Profesionale
 • Vizatim elektroteknik
 • Elektroteknikë
 • Instalime elektrike
 • Teknologji e informacionit
 • Bazat e makinerisë
 • Teknikat e instalimeve elektrike
 • Përquesit , kutitë dhe tabelat
 • Qarqet elektrike

Klasa 11 - Draft Plan Programi

 • ▼ Lëndët e përgjithshme
 • Gjuhë shqipe dhe letërsi
 • Gjuhë angleze
 • Matematikë
 • Edukatë fizike dhe shëndetësore
 • Fizikë
 • ▼ Lëndët Profesionale
 • Elektroteknikë
 • Instalime elektrike
 • Makinat elektrike dhe pajisjet
 • Teknologji e informacionit
 • Montimi i tabelave (ormanëve) dhe kyçësit shtëpiak
 • Rrufepritësit dhe tokëzimi
 • Instalimet elektrike dhe paisjet ndriquese

Klasa 12 - Draft Plan Programi

 • ▼ Lëndët e përgjithshme
 • Gjuhë shqipe dhe letërsi
 • Gjuhë angleze
 • Matematikë
 • Edukatë fizike dhe shëndetësore
 • Fizikë
 • ▼ Lëndët Profesionale
 • Instalime elektrike
 • Teknologji e informacionit
 • Vizatim me kompjuter (CAD)
 • Instalimet elektrike mbi sipërfaqen e murit
 • Instalimet elektrike në dysheme
 • Antenat televizive dhe linjat telefonike
 • Interfoni
 • Sinjalizimet paralajmëruese-alarmuese
 • Testimi i Rrjetit - Defektet në instalimet elektrike

Apliko Tani