Expand your knowledge

 • +386 49 666 692
 • Magj. Prishtinë-Ferizaj km1
 • Hëne - Shtune 8.00 - 17:00

Instalues i ngrohjes dhe klimatizimit

Nxënësit në shkollën e mesme profesionale Bau Akademi të orientuar në profilin “Instalues i Ngrohjes dhe Klimatizimit” do të përfitojnë njohuri dhe të jenë të aftë të ushtrojnë kompetencat profesionale duke përfshirë leximin dhe interpretimin e skemave dhe dokumentacionit teknik të instalimeve të ngrohjes dhe klimatizimit si dhe përgatitjen e skicave të thjeshta të instalimeve të ngrohjes dhe klimatizimit.

Nxënësit do të posedojnë kompetenca profesionale ku përfshihet edhe shtrirja dhe instalimi i gypave prej bakri apo çeliku në rrjetin e ngrohjes, duke përfshirë edhe instalimin e radiatorëve. Aftësi për përforcimin e rrjetit të ngrohjes në të gjitha llojet e mureve duke përfshirë edhe instalimin e rrjetit të ngrohjes me kolektorë si dhe termoizolimin dhe ngjyrosjen e gypave të ngrohjes.

Me përfundimin e shkollës së mesme të lartë profesionale të profilit “Instalues i Ngrohjes dhe Klimatizimit” në Bau Academy, nxënësit do të njohin standardet e profesionit, rregullat në mbrojtjen e tyre në punë dhe ruajtjen e mjedisit si dhe aftësi për të zbatuar punën në mënyre të pavarur dhe profesionale.

Përfundimi me sukses i shkollimit për profilin “Instalues i Ngrohjes dhe Klimatizimit” u lejon nxënësve vazhdimin në shkollimin e lartë universitar. Shkollimi për “Instalues i Ngrohjes dhe Klimatizimit”, u referohet punimeve në sektorin e ndërtimeve që janë aktuale dhe shihen me përparësi për të ardhmen në tregun e Kosovës. Nisur nga kjo, Instaluesi i ngrohjes mund të punësohet në ndërmarrje (firma, kompani) që kryejnë ndërtime apo instalime, ose mund të vetëpunësohet si instalues ambulant, në këtë sektor, sipas kërkesave të klientëve. Me kualifikime të mëtejshme dhe pas një përvoje pune të konsiderueshme, mund të krijojë një biznes të vetin në këtë sektor dhe të punësojë të tjerë.

Përmbajtja e programeve

Klasa 10 - Draft Plan Programi

 • ▼ Lëndët e përgjithshme
 • Gjuhë shqipe dhe letërsi
 • Gjuhë angleze
 • Matematikë
 • Edukate qytetare
 • Edukatë fizike dhe shëndetësore
 • Fizikë
 • ▼ Lëndët Profesionale
 • Vizatim teknik për Instalues të ngrohjes dhe klimatizimit
 • Teknologjia e materialeve
 • Teknol. e instal. të ngrohjes dhe klimatizimit
 • Mekanikë teknike
 • Teknologji informacionit
 • Detalet e makinave
 • Matje dhe kuotime në instalimet e ngrohjes dhe klimatizimit
 • Teknologjia e punimit me gypa të bakrit
 • Instalimi i ngrohjes me gypa bakri

Klasa 11 - Draft Plan Programi

 • ▼ Lëndët e përgjithshme
 • Gjuhë shqipe dhe letërsi
 • Gjuhë angleze
 • Matematikë
 • Edukatë fizike dhe shëndetësore
 • Fizikë
 • ▼ Lëndët Profesionale
 • Teknol. e instal. të ngrohjes dhe klimatizimit
 • Hidraulikë
 • Teknikë ndërtimi
 • Termodinamikë
 • Teknologji informacionit
 • Detalet e makinave
 • Teknologjia e punimit me gypa të çelikut dhe materialeve tjera
 • Instalimi i ngrohjes me gypa çeliku
 • Instalimi i rrjetit të ngrohjes me kolektorë dhe testimi i rrjetit të ngrohjes

Klasa 12 - Draft Plan Programi

 • ▼ Lëndët e përgjithshme
 • Gjuhë shqipe dhe letërsi
 • Gjuhë angleze
 • Matematikë
 • Edukatë fizike dhe shëndetësore
 • Fizikë
 • ▼ Lëndët Profesionale
 • Teknol. e instal. të ngrohjes dhe klimatizimit
 • Bazat e elelktroteknikes dhe elektronikes
 • Vizatim me kompjuter(CAD)
 • Teknologji informacionit
 • Montimi i kaldajës dhe paisjeve përcjellëse
 • Ngrohja nën dysheme
 • Sistemet e ngrohjes diellore
 • Instal. i sistemit të klimatizimit dhe ventilimit dhe Testimi i Rrjetit

Apliko Tani