Expand your knowledge

 • +386 49 666 692
 • Magj. Prishtinë-Ferizaj km1
 • Hëne - Shtune 8.00 - 17:00

Metalpunues dhe saldator

Profili “Metalpunues” në Bau Academy do të ofrojë mundësi për nxënësit të përfitojnë dhe të jenë të aftë të ushtrojnë kompetencat profesionale duke përfshirë leximin dhe interpretimin e skicave dhe vizatimeve teknike, në të njëjtën kohë përgatitjen e skicave të detajeve e të konstruksioneve metalike. Nxënësit do të jenë të aftë te përgatisin drejtë llojet e punimeve dhe radhën e kryerjes se tyre, si dhe realizimin e punëve duke përfshirë limime dhe zgrocime, prerje me sharrë dore, daltë, gërshërë dore, hapjen e vrimave dhe filetime të ndryshme.

Me përfundimin e suksesshëm të shkollimit në Bau Akademi në profilin “Metalpunues”, nxënësi përveç kompetencave të lartpërmendura, do të jetë i aftë të ushtrojë kompetencat profesionale si ato të leximit dhe të interpretimit të skicave dhe vizatimeve teknike të detajeve dhe të konstruksioneve komplekse metalike, të kryejë punime të tornimit të pjesëve ekscentrike, tornime me përdorimin e lunetës dhe ratifikime në torno, të përcaktojë drejt regjimet e punës në torno, freza dhe trapano për cilësi të larta të përpunimit të sipërfaqes, të kryejë punime të frezimeve të sipërfaqeve të rrafsha, nën kënd, hapje të kanaleve të drejta, përpunime shpimi, hapje të kanaleve, të kryejë punime të frezimit: punimi i dhëmbëve te dhëmbëzoret cilindrikë dhe te dhëmbëzoret konikë me dhëmbë të drejtë, të kryejë punimet e saldimit të rrethojave, grilave, dyerve e dritareve metalike të thjeshta, etj.

Në fund, nxënësi që me sukses përfundon shkollën e mesme të lartë në profilin “Metalpunues” në Bau Accademy gjithashtu do të ketë aftësi për llogaritje ekonomike që ndërlidhet me veprimtarinë profesionale si dhe respektimin e legjislacionit në fuqi për profesionin e metalpunuesit.

Përfundimi me sukses i shkollimit për profilin “Metalpunues” u lejon nxënësve vazhdimin në shkollimin e lartë universitar. Kualifikimi, Metalpunues, është i ndërlidhur drejtperdrejte me profesionet e ndërlidhura ne industrinë e ndërtimtarisë si dhe te metalurgjisë, duke përfshi sferën e bizneseve qe operojnë ne sektorin e makinerisë, mirëmbajtjes se pajisjeve dhe punime te konstruksioneve metalike. Me kualifikime të mëtejshme dhe pas një përvoje pune të konsiderueshme, ai mund të krijojë një bisnes të vetin në këtë sektor dhe të punësojë të tjerë.

Përmbajtja e programeve

Klasa 10 - Draft Plan Programi

 • ▼ Lëndët e përgjithshme
 • Gjuhë shqipe dhe letërsi
 • Gjuhë angleze
 • Matematikë
 • Edukate qytetare
 • Edukatë fizike dhe shëndetësore
 • Fizikë
 • ▼ Lëndët Profesionale
 • Vizatim teknik
 • Teknologjia e punimit të metaleve
 • Mekanikë teknike
 • Detale të makinave
 • Teknologji informacionit
 • Matja, kontrolli dhe shënimi
 • Punime axhusterie dhe me makina shpuese
 • Teknologjia e saldimit me hark elektrik

Klasa 11 - Draft Plan Programi

 • ▼ Lëndët e përgjithshme
 • Gjuhë shqipe dhe letërsi
 • Gjuhë angleze
 • Matematikë
 • Edukatë fizike dhe shëndetësore
 • Fizikë
 • ▼ Lëndët Profesionale
 • Teknologjia e punimit të metaleve
 • Konstruksione metalike
 • Elektroteknikë dhe elektronikë
 • Detale të makinave
 • Teknologji informacionit
 • Teknologjia e përpunimit me tornim
 • Retifikimi dhe frezimi i sipërfaqeve të rrafshta

Klasa 12 - Draft Plan Programi

 • ▼ Lëndët e përgjithshme
 • Gjuhë shqipe dhe letërsi
 • Gjuhë angleze
 • Matematikë
 • Edukatë fizike dhe shëndetësore
 • Fizikë
 • ▼ Lëndët Profesionale
 • Teknologjia e punimit të metaleve
 • Ecuritë teknologjike te proceseve mekanike
 • Vizatim me kompjuter(CAD)
 • Teknologji informacionit
 • Teknologjia e saldimit me hark elektrik
 • Teknologjia e përpunimit me frezim
 • Saldimi me gaz dhe gaz mbrojtës
 • Saldimi me elektrorezistencë
 • Punimi i dyerve e dritareve me profile çeliku
 • Punimi i dyerve e dritareve me profile alumini
 • Punimi i rrethojave metalike

Apliko Tani