Expand your knowledge

 • +381 38 602 302
 • Magj. Prishtinë-Ferizaj km1
 • Mon-Sat 08:00 - 17:00

Instalues Elektrik

Nxënësit e orientuar në profilin Instalues Elektrik në Bau Academy, do të jenë të aftë t’i ushtrojnë kompetencat profesionale përkatëse, siç është leximi,interpretimi dhe përgaditja e skicave dhe skemave te thejshta elektrike gjithëashtu implementimin e tyre ne praktikë.

Në kompetencat profesionale përfshihet edhe shtrirja dhe fiksimi i kabllove, i gypave dhe i përcjellësve të izoluar të instalimeve elektrike; vendosja e elementeve elektrike; lidhja e përçuesit dhe e kabllove me elementet elektrike; instalimi i tokëzimit dhe i pajisjeve për barazimin e potencialit; matja dhe interpretimi i intensiteteve elektrike.

Përfundimi me sukses i shkollimit për profilin “Instalues Elektrik” u lejon nxënësve vazhdimin në shkollimin e lartë universitar. Profesioni “Instalues Elektrik” u referohet punimeve elektrike në sektorin e ndërtimeve aktuale dhe atyre që shihen si më parësore për të ardhmen në tregun e Kosovës. Nisur nga kjo,instaluesi elektrik mund të angazhohet nga ndërmarrje (firma, kompani) që kryejnë ndërtime dhe instalime elektrike ose mund ta ushtrojë si i pavarur profesionin e elektricistit. Me kualifikime të mëtejshme dhe një përvoje pune të konsiderueshme, personi mund të krijojë një biznes personal në këtë fushë dhe të punësojë të tjerë.

Me përfundimin e shkollës së mesme profesionale të profilit “Instalues Elektrik” në Bau Academy, nxënësit do të njihen me standardet e profesionit dhe do të aftësohen për zbatimin e tyre nga aspekti i sigurisë në punë dhe ruajtjes së mjedisit, si dhe për përdorimin e literaturës në mënyre të pavarur, me qëllim të ngritjes së tyre profesionale.

Content of programs

Klasa 10 - Draft Plan Programi

 • ▼ Lëndët e përgjithshme
 • Gjuhë shqipe dhe letërsi
 • Gjuhë angleze
 • Matematikë
 • Edukate qytetare
 • Edukatë fizike dhe shëndetësore
 • Fizikë
 • ▼ Lëndët Profesionale
 • TIK dhe programim
 • Bazat e makinerisë
 • Instalime Elektrike
 • Bazat e elektroteknikës
 • Teknika e Sigurimit ne Instalime Elektrike
 • Vizatim teknik me dokumentacion
 • Qarqet Elektrike

Klasa 11 - Draft Plan Programi

 • ▼ Lëndët e përgjithshme
 • Gjuhë shqipe dhe letërsi
 • Gjuhë angleze
 • Matematikë
 • Edukatë fizike dhe shëndetësore
 • Fizikë
 • ▼ Lëndët Profesionale
 • TIK dhe programim
 • Instalime Elektrike
 • Bazat e elektroteknikës
 • Rrjeta Elektrike dhe Largeperquesit Elektrik
 • Rrufepritesit dhe Tokezimi
 • Mirëmbajtja e makinave dhe pajisjeve elektrike
 • Matje elektrike

Klasa 12 - Draft Plan Programi

 • ▼ Lëndët e përgjithshme
 • Gjuhë shqipe dhe letërsi
 • Gjuhë angleze
 • Matematikë
 • Edukatë fizike dhe shëndetësore
 • Fizikë
 • ▼ Lëndët Profesionale
 • TIK dhe programim
 • Teoria e prodhimit dhe organizimi i ndërmarrjes
 • Instalime Elektrike
 • Testimi i Rrjetit - Defektet ne Instalime Elektrike
 • Instalimi elektrik i një banese
 • Rrjeta Elektrike dhe Largëpërquesit Elektrik
 • Projektimi në Instalime Elektrike
 • Bazat e elektronikës
 • Lëndë zgjedhore profesionale

Apply Now