Expand your knowledge

 • +381 38 602 302
 • Magj. Prishtinë-Ferizaj km1
 • Mon-Sat 08:00 - 17:00

Instalues i ngrohjes dhe klimatizimit

Nxënësit e shkollës së mesme profesionale Bau Academy, të orientuar në profilin “Instalues i Ngrohjes & Klimatizimit e Ventilimit”, si hapë fillestarë do të zotërojnë kompetenca të plota profesionale të përgatitjes së skicave të instalimeve por edhe lexime dhe interpretime të skemave e dokumentacioneve teknike të instalimeve të ngrohjes & klimatizimit e ventilimit.

Nxënësit me zhvillimin e aftësive profesionale në Bau Academu përveç servisimit do të bëhen kompetent në instalimet e ngrohjes me gypa të plastikës (pex, al-pex), bakrit (saldim/presim) dhe çelikut (zi/garvanizuar), me të gjitha pajisjet e tjera përcjellëse. Zhvillimi i aftësive profesionale arrin deri në atë nivel që nxënësi të bëj edhe kombinimin e instalimeve të rrjetave në varësi të teknologjive të ndryshme aplikative si me solar, naftë, pelet, dru thëngjill etj.

Në kuadër të programit mësimorë Instalues i Ngrohjes & Klimatizimit e Ventilimit nxënësit përveç në instalimin e Split klimave servisimin dhe mirëmbajtjen e tyre kompetenca të plota profesionale do të zotërojnë edhe në instalimin e kanaleve dhe pajisjeve ventiluese.
Me përfundimin e shkollës së mesme profesionale të profilit “Instalues i Ngrohjes & Klimatizimit e Ventilimit” në Bau Academy, nxënësit do të aftësohen të punojnë sipas standardit profesional duke zbatuar në përpikëri rregullat e sigurisë në punë dhe ruajtjen e mjedisit. Nisur nga këto, instaluesi i ngrohjes mund të angazhohet nga ndërmarrje (firma, kompani) që kryejnë instalime të këtij lloji ose mund ta ushtrojë si i pavarur profesionin e instaluesit në cilësinë e punëtorit të kualifikuar.

Content of programs

Klasa 10 - Draft Plan Programi

 • ▼ Lëndët e përgjithshme
 • Gjuhë shqipe dhe letërsi
 • Gjuhë angleze
 • Matematikë
 • Edukate qytetare
 • Edukatë fizike dhe shëndetësore
 • Fizikë
 • ▼ Lëndët Profesionale
 • TIK dhe programim
 • Teknologjia e instalimit dhe instalimet e sistemeve te ngrohjes
 • Vizatim teknik me dokumentacion
 • Mekanikë teknike
 • Mekanika e fluideve dhe hidraulikë (ose Mekanika e fluideve dhe termodinamikë)
 • Bazat dhe Instalimi i sistemeve të klimatizimit, ventilimit
 • Tubacionet dhe punimet me gypa plastike,bakri, çeliku dhe termoizolimi
 • Teknologjia e materialeve
 • Matje dhe kuotimet e ngrohjes klimatizimit dhe ventilimit
 • Instalime të rrjeteve të ngrohjes me gypa plastike, bakri dhe çeliku
 • Lëndë zgjedhore profesionale (Vizatimi me kompjuter, Elektroteknikë; Teknikë ndërtimi) (1, 1, 1)

Klasa 11 - Draft Plan Programi

 • ▼ Lëndët e përgjithshme
 • Gjuhë shqipe dhe letërsi
 • Gjuhë angleze
 • Matematikë
 • Edukate qytetare
 • Edukatë fizike dhe shëndetësore
 • Fizikë
 • ▼ Lëndët Profesionale
 • TIK dhe programim
 • Teknologjia e instalimit dhe instalimet e sistemeve te ngrohjes
 • Mekanikë teknike
 • Mekanika e fluideve dhe hidraulikë (ose Mekanika e fluideve dhe termodinamikë)
 • Bazat dhe Instalimi i sistemeve të klimatizimit, ventilimit
 • Tubacionet dhe punimet me gypa plastike,bakri, çeliku dhe termoizolimi
 • Kaldajat e avullit dhe punimet në kalldatore
 • Instalime të rrjeteve të ngrohjes me gypa plastike, bakri dhe çeliku
 • Lëndë zgjedhore profesionale (Vizatimi me kompjuter, Elektroteknikë; Teknikë ndërtimi) (1, 1, 1)

Klasa 12 - Draft Plan Programi

 • ▼ Lëndët e përgjithshme
 • Gjuhë shqipe dhe letërsi
 • Gjuhë angleze
 • Gjuhë e dytë e huaj - Gjermane
 • Matematikë
 • Edukatë fizike dhe shëndetësore
 • ▼ Lëndët Profesionale
 • TIK dhe programim
 • Teoria e prodhimit dhe organizimi i ndërmarrjes
 • Teknologjia e instalimit dhe instalimet e sistemeve te ngrohjes
 • Bazat dhe Instalimi i sistemeve të klimatizimit, ventilimit
 • Tubacionet dhe punimet me gypa plastike,bakri, çeliku dhe termoizolimi
 • Kaldajat e avullit dhe punimet në kalldatore
 • Instalime të rrjeteve të ngrohjes me gypa plastike, bakri dhe çeliku
 • Lëndë zgjedhore profesionale (Vizatimi me kompjuter, Elektroteknikë; Teknikë ndërtimi) (1, 1, 1)

Apply Now