Expand your knowledge

  • +381 38 602 302
  • Magj. Prishtinë-Ferizaj km1
  • Mon-Sat 08:00 - 17:00

Servisuesit dhe instaluesit e TIK

Servisuesit dhe instaluesit e TIK

Nxënësi i cili e përfundon me sukses planprogramin mësimor në Bau Academy, do të kualifikohet si punëtorë kualifikuar për Instalimin dhe Servisimin e TIK dhe do te mund të vazhdoj studimet e mëtutjeshme

Përgjatë tri viteve të studimit, nxënësi do të pajiset me të gjitha njohuritë e profesionit që në mënyrë të pavarur dhe me kompetencë të jetë i aftë të ushtrojë të gjitha fuksionet e parapara me standard të profesionit.

Në vazhdim janë të paraqitura aktivitetet për të cilat aftësohet nxënësi:
1. Përgatitja e llogaritjeve të nevojshme për kryerjen e punës së kërkuar
• Kalkulimi i çmimit të punës
• Kalkulimi i çmimit të materialit
• Mbajtja e evidencës

2. Përgatitja për kryerjen e punës
• Përcaktimi i veglave adekuate
• Përcaktimi i materialit specifik për implementimin e aktivitetit të punës.
• Organizimi i vendit të punës

3. Bën instalimin fizik dhe periferik te kompjuterëve
• Analizon skemat dhe manualet e përdorimit
• Bën përzgjedhjen e pjesëve përkatëse, hardiskun, procesorin, ftohësin, mediat optike, kabllot transmetuese, RAM, kartat shtesë, monitorin, mausin, etj. për instalimin fizik të kompjutorëve
• Bën montimin dhe zëvendësimin e pjesëve përbërëse të kompjuterit

4. Bën instalimin e sistemeve të shfrytëzimit
• Bën veprimet përgatitore si përzgjedhjen e saktë të sistemit operativ, kontrollon median e instaimit, përcakton sistemin e skedarëve, përcakton particionin e instalimit dhe madhësinë e duhur, etj.
• Bën instalimin e sistemit operativ në kompjuter
• Bën konfigurimin e sistemit operativ në kompjuterë
• Bën instalimin e programeve aplikative të kompjuterit

5. Bën matjet dhe kontrollet në qarqet elektrike dhe elektronike të kompjuterëve dhe rrjeteve kompjuterike
• Kontrollon elementet elektronike
• Kryen matjen e madhësive elektrike dhe të parametrave të elementeve në qarqe elektronike

6. Bën mirëmbajtjen softwerike dhe harderike
• Kryen veprime përgatitore për mirëmbajtje të thjeshta të software dhe hardware të kompjuterit personal
• Kryen mirëmbajtje të thjeshta software dhe hardware të kompjuterit personal

7. Instalimin fizik të rrjetit kompjuterik (LAN) me kabllo dhe pa kabllo (wireless), konfigurime të thjeshta të rrjeteve me kabllo
• Kryen veprimet përgatitore për instalimin fizik të një rrjeti kompjuterik LAN me kabllo dhe pa kabllo
• Kryen instalimin fizik të një rrjeti kompjuterik LAN me kabllo dhe pa kabllo
• Kryen konfigurimin e kompjuterëve për të punuar në rrjetet LAN me kabllo dhe pa kabllo.

8. Mbrojtja e ambientit
• Etiketimi i pajisjeve elektrike
• Optimizimi i shfrytëzimit të resurseve
• Efiqenca e përdorimit të energjisë

Content of programs

Apply Now