Expand your knowledge

  • +381 38 602 302
  • Magj. Prishtinë-Ferizaj km1
  • Mon-Sat 08:00 - 17:00

Metalpunues

Profili “Metalpunues” në Bau Academy ofron aftësimin për ushtrimin e kompetencave profesionale të leximit dhe interpretimit të skemave dhe vizatimeve teknike, si dhe përgatitjen e skicave të detajuara të konstruksioneve metalike. Në bazë të nevojave të tregut të brendshëm dhe tregut të jashtëm është projektuar programi arsimore. Me përfundimin e suksesshëm të shkollimit në këtë profil nxënësit do të jenë të aftë t’i lexoje dhe interpretoje skicat dhe vizatimet teknike, të plotësoje dhe përpunoj skica shtesë për ekzekutimin e punimeve, . Më tutje nxënësi do të aftësohet t’i kryejnë me korrektësi llojet e punimeve më metal për nevoja të ndërtimit duke u aftësuar të realizojnë saldime; prerje, shpime si dhe përpunime te çelikut për ndërtim; limime, filetime dhe zgrocime; , etj. Gjithashtu me përfundimin e suksesshëm të shkollimit në këtë profil nxënësi do të aftësohet për punë të ndryshme me torno.
Në fund, nxënësi që me sukses përfundon shkollën e mesme të lartë në profilin “Metalpunues” në Bau Academy, gjithashtu do të jetë i aftë të bëjë llogaritë ekonomike të ndërlidhura me veprimtarinë profesionale dhe me respektimin e legjislacionit në fuqi për profesionin e metalpunuesit.
Përfundimi me sukses i shkollimit lejon nxënësve vazhdimin në shkollimin e lartë universitar.
Me kualifikime të mëtejshme dhe një përvojë punë të konsiderueshme, personi mund të krijojë një biznes personal në këtë fushë dhe të punësojë të tjerë.

Content of programs

Klasa 10 - Draft Plan Programi

  • ▼ Lëndët e përgjithshme
  • Gjuhë shqipe dhe letërsi
  • Gjuhë angleze
  • Matematikë
  • Edukate qytetare
  • Edukatë fizike dhe shëndetësore
  • Fizikë
  • ▼ Lëndët Profesionale
  • Vizatim teknik
  • Teknologjia e punimit të metaleve
  • Mekanikë teknike
  • Detale të makinave
  • Teknologji informacionit
  • Matja, kontrolli dhe shënimi
  • Punime axhusterie dhe me makina shpuese
  • Teknologjia e saldimit me hark elektrik

Klasa 11 - Draft Plan Programi

  • ▼ Lëndët e përgjithshme
  • Gjuhë shqipe dhe letërsi
  • Gjuhë angleze
  • Matematikë
  • Edukatë fizike dhe shëndetësore
  • Fizikë
  • ▼ Lëndët Profesionale
  • Teknologjia e punimit të metaleve
  • Konstruksione metalike
  • Elektroteknikë dhe elektronikë
  • Detale të makinave
  • Teknologji informacionit
  • Teknologjia e përpunimit me tornim
  • Retifikimi dhe frezimi i sipërfaqeve të rrafshta

Klasa 12 - Draft Plan Programi

  • ▼ Lëndët e përgjithshme
  • Gjuhë shqipe dhe letërsi
  • Gjuhë angleze
  • Matematikë
  • Edukatë fizike dhe shëndetësore
  • Fizikë
  • ▼ Lëndët Profesionale
  • Teknologjia e punimit të metaleve
  • Ecuritë teknologjike te proceseve mekanike
  • Vizatim me kompjuter(CAD)
  • Teknologji informacionit
  • Teknologjia e saldimit me hark elektrik
  • Teknologjia e përpunimit me frezim
  • Saldimi me gaz dhe gaz mbrojtës
  • Saldimi me elektrorezistencë
  • Punimi i dyerve e dritareve me profile çeliku
  • Punimi i dyerve e dritareve me profile alumini
  • Punimi i rrethojave metalike

Apply Now